Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Revelation Online chińskie MMO zadebiutuje na Zachodzie
 • Revelation Online - chińskie MMO zadebiutuje na Zachodzie

  Deweloper NetEase i wydawca playerhot.com poinformowa?y ponadto o zbli?aj?cych si? betatestach gry.

  Revelation Online to MMO stworzone przez buy revelation online gythil
  chińskiego dewelopera NetEase, które przygotowuje si? do swojej amerykańskiej oraz europejskiej premiery. Jak poinformowa?o playerhot.com, produkcja to zapieraj?cy dech w piersi tytu? z gatunku MMO. Gracze odkryj? t?tni?cy ?yciem ?wiat Nuanor i jego pradawne tajemnice. Do?wiadcz? przy tym zupe?nej wolno?ci dzi?ki lataj?cym wierzchowcom, zdob?d? najwy?sze szczyty i zanurz? si? w g??binach – w Revelation Online nie ma miejsc niedost?pnych dla graczy. A oto i g?ówne cechy gry wraz ze zwiastunem:

      Absolutna wolno?? odkrywania ?wiata gry – le?, skacz, jed? wsz?dzie, gdzie chcesz!
      Pi?kny, trwa?y i otwarty ?wiat: setki zapieraj?cych dech w piersi lokacji o ró?nej tematyce i warunkach atmosferycznych.
      Rozwiń skrzyd?a i wzbij si? w powietrze – prze?ywaj przygody, lataj z przyjació?mi i walcz w przestworzach.
      Ciekawe sekwencje i dziesi?tki przygód opartych na wydarzeniach w grze.
      Wymagaj?ce rajdy na bossów dla 40

  revelation online imperial coins graczy.
      Intensywne wojny PvP dla setek graczy jednocze?nie
      Wiele mo?liwo?ci dopasowania i ulepszania swojego bohatera.
      Zaawansowany system spo?eczny, pozwalaj?cy na rozwój stosunków ze sprzymierzeńcami.

  Dodatkowo, jak poinformowali twórcy, ju? nied?ugo odb?d? si? betatesty gry, na które mo?ecie zapisywa? si? za pomoc? jej oficjalnej strony.

  Gracze mog? ju? teraz rejestrowa? si? do zamkni?tej Bety. Pracujemy w pocie czo?a, aby uruchomi? testy ju? na jesień. Gra b?dzie dost?pna w j?zyku angielskim, niemieckim i francuskim i chcemy zapewni? graczom lokalne serwery, wsparcie, wydarzenia i zarz?dzanie cheap revelation online imperial coins spo?eczno?ci? dzi?ki zaufamy zespo?om. Postaramy si? tak?e uzupe?ni? gr? o elementy wa?ne dla graczy na Zachodzie, aby jak najlepiej spe?ni? ich oczekiwania. Aktywnie wspó?pracujemy z deweloperem, aby wprowadzi? te funkcje do gry - powiedzia? Yury Maslikov, Head of Publishing w playerhot.com Amsterdam.