Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Takie ograniczenia syntetyczne na plot zaś bramkę ze desek nastręczają tylko obmywania.