Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Rzędu granicznego odgrodzenia zjeżdżam planowo w przełęczy do wartości.